poniedziałek, 28 sierpień 2023 14:17

Jak efektywnie wykorzystać normę ISO/TS 37008 w kontekście ochrony sygnalistów i wewnętrznych postępowań wyjaśniających?

ISO/TS 37008 ISO/TS 37008

Czym jest norma ISO/TS 37008 i dlaczego jest użyteczna w polskim kontekście prawnym? Nie tylko nowa dyrektywa UE (2019/1937) dotycząca ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wpływa na polskie prawodawstwo. Istnieje również norma ISO/TS 37008:2023, która służy jako wytyczne do efektywnego prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Ten krótki artykuł ujawnia, dlaczego jest to tak istotne oraz w jakich innych sytuacjach może być użyteczna.

Kluczowe elementy normy ISO/TS 37008: Co powinieneś wiedzieć?

Norma ISO/TS 37008 stanowi kompendium praktyk dotyczących zarządzania wewnętrznymi śledztwami. Umożliwia ona organizacji:

  • podejmowanie świadomych decyzji w przypadku naruszenia przepisów prawa, regulacji, kodeksów branżowych, wewnętrznych polityk, procedur, procesów, korporacyjnej polityki zgodności i/lub wartości i etyki organizacji;

  • zrozumieć przyczyny, które doprowadziły do wyżej wymienionych naruszeń;

  • ustalić, czy zarzut lub obawa są uzasadnione lub nieuzasadnione;

  • ocenić straty finansowe organizacji;

  • ograniczenie odpowiedzialności organizacji i/lub jej kierownictwa;

  • wprowadzić i wdrożyć niezbędne środki łagodzące, aby zapobiec podobnym zachowaniom;

  • wzmocnienie kultury zgodności i etyki organizacji;

  • w razie potrzeby dokonywać zewnętrznych zgłoszeń do odpowiednich organów (organów ścigania, organów sądowych, organów regulacyjnych lub innych organów określonych w przepisach prawa lub regulacjach) lub odpowiednich zainteresowanych stron;

  • podejmowanie decyzji w sprawie sankcji wobec kierownictwa i/lub pracowników oraz wykluczenia ze współpracy ze stronami trzecimi zaangażowanymi w nieetyczne postępowanie.

Skutki nieuwzględnienia normy ISO/TS 37008 w zarządzaniu zgodnością (Compliance)

Zaniedbanie wdrożenia tej normy może prowadzić do szeregu problemów, w tym do erozji reputacji i niewydolności systemów zarządzania zgodnością. Jednakże najbardziej dotkliwą porażką jaka może spotkać organizację związaną z nie wdrożeniem zasad w niej zawartych może być odrzucenie w postępowaniach cywilnych zebranego w niewłaściwy sposób materiału dowodowego.

Każdy system zarządzania powinien „żyć” karmiony zdarzeniami, które są jego przedmiotem. Dlatego też warto powrócić do opracowanych wcześniej rozwiązań w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających, aby zderzyć je z wytycznymi zdefiniowanymi w ISO/TS 37008. Uaktualnienie do najnowszych trendów należy traktować jako dobrą praktykę, bo standardy mają naturę otwartą.

Jak norma ISO/TS 37008 wpływa na inne standardy, jak ISO 37301 i ISO 37001?

Norma ta działa w synergii z innymi standardami, jak ISO 37301 dotyczący zarządzania zgodnością, czy ISO 37001 skupiający się na antykorupcji, i może służyć jako narzędzie do identyfikowania i analizowania ryzyka. Jednakże jej główna rola dotyczy opracowania procesu prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Niezależnie od wspomnianych standardów z obszaru Compliance norma ta może być wykorzystana w sytuacji gdy musimy rozwiązać inne nieprawidłowości związane z postępowaniem na szkodę organizacji przez jej pracowników. Pojawienie się tej normy dobrze służy profesjonalnego wsparciu w opracowaniu regulacji, które staną się źródłem prawa wewnętrznego w tej trudnej materii, jakimi są postępowania wyjaśniające.

Podsumowanie: ISO/TS 37008 jako narzędzie Zarządzania Zgodnością

ISO/TS 37008 nie jest tylko wytyczną; to komplementarne narzędzie do zarządzania ryzykiem i zgodnością w firmie w odniesieniu do postępowań wyjaśniających. Nieuwzględnienie jej w procesie śledczym może mieć negatywny wpływ na etapy sądowe i wewnętrzne postępowania.

Zapraszamy do jej lektury, aby dowiedzieć się, jak skutecznie wdrożyć te wytyczne i uniknąć pułapek prawnych czy etycznych w kontekście polskiego i europejskiego prawodawstwa, ale także systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi wg ISO 37001 oraz systemu zarządzania zgodnością wg ISO 37301.