czwartek, 21 październik 2021 14:17

Ulga na działalność badawczo rozwojową B+R w PIT – co to jest i dla kogo jest przeznaczona

ulga B+R ulga B+R pixabay

Zaczynając już od rocznych rozliczeń PIT za 2019 rok wydatki, które ponosi firma na działalność badawczo-rozwojową mogą być w określonych warunkach odliczane od dochodu, a więc stanowić ulgę podatkową.

Dla kogo przeznaczona jest ulga na działalność B+R?

Prawo do skorzystania z ulgi B+R posiadają podatnicy, którzy płacą podatek według skali podatkowej, ci którzy rozliczają się w deklaracji PIT-36 oraz ci podatnicy, którzy opłacają podatek według 19% stawki podatkowej i rozliczający się na deklaracji PIT-36L. Warto wiedzieć, że podstawowym warunkiem korzystania z ulgi jest poniesienie kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową przez przedsiębiorcę. Są to tzw. koszty kwalifikowane czyli uprawniające do skorzystania z ulgi B+R. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wynagrodzenia z tytułu umów z pracownikami. Są to umowy o pracę, prace nakładcze, spółdzielczy stosunek pracy a także składki ZUS poniesione z tytułu wynagrodzeń. Warunek jest taki, że wydatki te muszą dotyczyć pracowników zatrudnionych w celach realizacji działalności B+R.

Jakiego rodzaju wydatki można odliczyć

Ulga na działalność badawczo rozwojową B+R obejmuje wydatki związane z kupnem materiałów i surowców, które służą bezpośrednio do realizacji działalności B+R. Dodatkowo odliczyć można wydatki na uzyskanie opinii, różnego rodzaju ekspertyz, usług doradczych czy wyników badań wykonywanych na potrzeby działalności B+R. Co więcej każde wydatki poniesione na korzystanie z aparatury czy odpisy amortyzacyjne środków trwałych czy WNiP.

Podstawowy warunek przyznania ulgi na B+R

Głównym warunkiem jaki musi być spełniony aby starać się o przyznanie ulgi jest prowadzenie badań na podstawie umowy albo też porozumienia z jednostką naukową. Jednostka naukowa to taka, która w sposób ciągły prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe. Są to podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe PAN czy instytuty badawcze. Mogą to być także międzynarodowe instytuty naukowe, które działają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.