wtorek, 29 listopad 2022 15:49

Umorzenie grzywny sądowej jako rozwiązanie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

umorzenie grzywny umorzenie grzywny pixabay

Grzywna sądowa jest karą pieniężną określaną w stawkach dziennych bądź kwotowo, która została zasądzona wobec oskarżonego w ramach kary. Ważnym aspektem grzywny jest fakt, że grzywna sądowa może być zastosowana wraz z inną karą, np. pozbawienia wolności.

Co do zasady wszelakie orzeczone kary sądowe podlegają wykonaniu i nie inaczej jest w przypadku kary grzywny. Zasadą jest obowiązek zapłaty grzywny. Aczkolwiek, ustawodawca konstruując przepisy prawa przewidział sytuację, w której skazany na grzywnę ma prawo ubiegania się o umorzenie grzywny sądowej w całości bądź jej części.

W tym artykule dowiesz się więcej na ten temat.

Słowem wstępu należy również zaznaczyć, że umorzenie grzywny sądowej występuje niezwykle rzadko (więcej szczegółowych informacji o umorzeniu grzywny można znaleźć pod tym adresem: https://odroczenie-kary.pl/umorzenie-grzywny/). Jest to instytucja wyjątkowa, ponieważ głównym i zasadniczym celem sądu nakładającego grzywnę na skazanego jest wpłynięcie na niego w taki sposób, aby ten poprzez odczucie kary - w tym przypadku kary pieniężnej - nie popełnił on już ponownie czynu zakazanego. Dlatego też umorzenie grzywny sądowej niejako niweluje cały wysiłek sąd, który miał za zadanie odwleczenie skazanego od popełnienia w przyszłości kolejnego czynu zabronionego.

Niemniej jednak ustawodawca konstruując przepisy prawa miał na względzie osoby, które znalazły się w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej bądź finansowej i nie są w stanie, choćby bardzo chciały, zapłacić kary grzywny. Tym samym wskazał okoliczności, które umożliwiają umorzenie grzywny w całości bądź jej części.

Kiedy sąd umorzy grzywnę?

Sąd może wydać postanowienie o umorzeniu grzywny sądowej w całości bądź w części, jeżeli zostaną spełnione kumulatywnie (łącznie) trzy wskazane przez przepisy prawne przesłanki:

  • grzywna nie została uiszczona;
  • przyczyny niemożności uiszczenia grzywny są niezależne od skazanego;
  • wykonanie kary grzywny w innej formie jest niemożliwe lub niecelowe.

Co ważne, przepisy nie wskazują żadnych konkretnych okoliczności, które uzasadniałyby wydanie postanowienia o umorzeniu grzywny sądowej. Każdorazowo ocena sądu jest przeprowadzana indywidualnie pod konkretny przypadek.

W praktyce wskazuje się, że m.in. takimi uzasadnionymi okolicznościami może być stan zdrowia skazanego uniemożliwiający podjęcie pracy zarobkowej, podeszły wiek wraz z brakiem świadczeń emerytalno-rentowych bądź bardzo trudna sytuacja finansowa lub rodzinna (np. utrata majątku w związku z pożarem).

Podsumowując powyższe, sąd wyda postanowienie o umorzeniu grzywny sądowej w przypadku zaistnienia powyższych niezależnych od skazanego przesłanek, jednocześnie bezpośrednio z nim związanych.

Jaka jest maksymalna wysokość grzywny?

Grzywna sądowa wymierzana przez sąd określana jest w stawkach dziennych bądź kwotowo. Najniższa liczba stawek dziennych wynosi 10, a największa 540. Stawka dzienna nie może być niższa niż 10 zł ani wyższa niż 2 000 zł.

Zważając na powyższe, minimalna wysokość grzywny sądowej wynosi 100 zł (10 stawek dziennych w wysokości 10 zł za stawkę), natomiast możliwa najwyższa kara grzywny wynosi już aż 1 080 000 zł (540 stawek dzienny w wysokości po 2 000 zł za stawkę).

Wysokość stawki dziennej jest każdorazowo ustalana indywidualnie wobec sprawcy czynu zabronionego. Jej końcowa wysokość zależna jest od dochodów sprawcy, jego warunków osobistych i rodzinnych, zgromadzonego majątku, możliwości zarobkowych.

Jak powinien wyglądać wniosek o umorzenie grzywny sądowej?

Wniosek o umorzenie grzywny sądowej może złożyć zobowiązany do zapłaty bądź jego obrońca. Zważając na wyjątkowość tej instytucji prawnej i na to, jak rzadko umarzana zostaje grzywna to obligatoryjne wręcz wydaje się skorzystanie z pomocy adwokata. Albowiem pomoże on nie tylko sporządzić prawidłowo wniosek, ale również pomoże z uzasadnieniem.

Uzasadnienie wniosku o umorzenie grzywny sądowej musi być bardzo szczegółowo napisane. Dodatkowo poparte dokumentami obrazującymi i potwierdzającymi zaistnienie wskazanych we wniosku przesłanek przemawiających za wydaniem postanowienia o umorzeniu. W przypadku lakonicznego uzasadnienia sąd ma prawo do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.